Yksityisasiakkaille

Monikanavainen viestintä tuottaa parempia tuloksia

Yri­tyk­sen läh­tö­koh­ta­na on saa­da tuot­teel­leen kysyn­tää ja muu­tet­tua se myyn­nik­si ja mark­ki­nao­suu­dek­si. Menes­tyk­sen taka­na on mah­dol­li­sim­man pit­kä­ai­kai­nen, kes­tä­vä ja kan­nat­ta­va asia­kas­suh­de. Mark­ki­noin­nin teh­tä­vä­nä on sekä syn­nyt­tää tämä suh­de, että tukea tätä suh­det­ta herät­tä­mäl­lä asiak­kaan kiin­nos­tus tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta kohtaan.

Mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­sa etsi­tään vas­tauk­sia sii­hen, kenel­le vies­ti­tään ja mihin sil­lä pyri­tään. Eri­lai­sia vies­tin­tä­ta­po­ja on run­saas­ti ja nii­den mää­rä lisään­tyy joka het­ki. Vies­tin­tä­ta­vois­ta ja ‑kana­vis­ta huo­li­mat­ta on tär­ke­ää huo­mioi­da, että koko­nais­vies­tin­tä on aina saman­suun­tais­ta. Integroi­dus­sa mark­ki­noin­ti­vies­tin­näs­sä kiin­ni­te­tään huo­mio sii­hen, että eri taval­la tapah­tu­vat kom­mu­ni­kaa­tiot tuke­vat ja täy­den­tä­vät toisiaan.

Kulut­ta­jien käyt­täy­ty­mis­tä ohjaa­vat hen­ki­lö­koh­tai­set omi­nai­suu­det ja ulko­puo­li­set ärsyk­keet. Kulut­ta­jal­la voi olla val­miik­si tar­ve tuotteen/palvelun hank­ki­mi­seen tai jokin hänen saa­man­sä ärsy­ke voi syn­nyt­tää tar­peen. Nor­maa­lis­ti kulut­ta­ja vas­taa­not­taa päi­vit­täin tuhan­sia mark­ki­noin­ti­vies­te­jä. Mai­nos, joka herät­tää asso­si­aa­tioi­ta vas­taa­not­ta­jan muis­tis­sa saa aikaan tie­dol­li­sia ja tun­teel­li­sia muis­ti­reak­tioi­ta. Kun kulut­ta­ja näkee tois­tu­vas­ti saman tuot­teen tai yri­tyk­sen mai­non­taa, kas­vat­taa se hänen muis­tis­saan tuo­te­mer­kin osuut­ta. Tavoit­tee­na on aina edis­tää mai­nos­tet­ta­van tuot­teen tai pal­ve­lun kysyntää.

Moni­ka­na­vai­nen vies­tin­tä tehos­taa vies­tin peril­le menoa. KPK Medioi­den leh­ti­tuot­teet tavoit­ta­vat vii­koit­tain yli 300 000 luki­jaa ja leh­tien verk­ko­si­vut kerää­vät yhteen­sä noin 500 000 sivu­la­taus­ta vii­kos­sa. Mark­ki­noin­tiin saa lisä­te­hoa KPK Medioi­den BIG24-digisc­ree­neil­lä. 11 tau­lu­pin­taa takaa­vat tehok­kaan näky­vyy­den, sil­lä ne on sijoi­tet­tu alu­eem­me vilk­kaim­min lii­ken­nöi­dyil­le paikoille.

KPK Medioi­den asian­tun­ti­jat hal­lit­se­vat moni­ka­na­vai­sen vies­tin­nän. Autam­me tei­tä mie­lel­läm­me kam­pan­jan suun­nit­te­lus­sa. Kysy lisää myynti@kpk.fi tai alla ole­val­la lomakkeella:

Tietosuojaseloste © 2022 KPK Mediat