Yksityisasiakkaille

Markkinoi tarinalla — Toteuta mainosartikkeli

Par­haim­mil­laan main­osar­tik­ke­li koea­taan uut­ta tie­toa anta­vak­si, kiin­nos­ta­vak­si sisäl­lök­si, eikä niin­kään mai­nok­sek­si. Main­osar­tik­ke­lei­den tavoit­tee­na on syn­nyt­tää kulut­ta­jis­sa kiin­nos­tus tiet­tyi­hin tuot­tei­siin ja pal­ve­luin tari­nan avul­la. Tari­na voi olla asia­kas­ker­to­mus, mis­sä muut asiak­kaat ker­to­vat, miten he ovat hyö­ty­neet yri­tyk­sen palveluista.

Mikä tavoitteena? Sisältö ja jakelukanava sen perusteella

Kaik­ki alkaa kes­kus­te­lus­ta asiak­kaan kans­sa esi­mer­kik­si näis­tä asioista:

Kes­kus­te­lun poh­jal­ta raken­nam­me ide­aa juu­ri sel­lai­ses­ta sisäl­lös­tä, mikä koh­de­ryh­mää kiin­nos­taa. Toteut­taa yhtei­ses­ti suun­ni­tel­lis­ta ideas­ta läh­tien teks­ti­muo­toi­sen tari­nan, kuvia sekä videoita.

Poh­dim­me samal­la sopi­vaa jul­kai­su­ka­na­vaa. Syn­ty­nyt mate­ri­aa­li voi­daan jul­kais­ta KPK Medioi­den print­ti­leh­tien sivuil­la, leh­tibrän­dien verk­ko­si­vuil­la, asiak­kaam­me omil­la sivuil­la, uutis­kir­jeis­sä, somes­sa tai peri­aat­tees­sa mis­sä vain toi­vot­tu koh­de­ryh­mä tavoi­te­taan parhaiten.

Sisäl­lön laa­juus voi vaih­del­la hyvin pal­jon: Voim­me teh­dä muu­ta­man sekun­nin videon somes­sa jaet­ta­vak­si tai koko­nai­sen asia­kas­leh­den, mitä tukee ver­kos­sa näky­vät videot.

Main­osar­tik­ke­leil­la voit muun muassa:

Main­osar­tik­ke­lei­den jul­kai­su­paik­ko­jen hin­to­ja KPK Medioi­den tuot­teis­sa:
KPK Medioi­den kaik­ki verk­ko­si­vus­tot jul­kai­su 750€ (alv0%) / jul­kai­su — print­ti­jul­kai­sun yhtey­des­sä 650€ (alv0%).
Näkyy kaik­kien medioi­dem­me verkkosivuilla.

Jul­kai­su leh­dis­sä: Kes­ki­poh­jan­maa, Kala­jas­ka ja Kok­ko­la-leh­ti 1200 € (alv0%) puo­len sivun tilal­la
Muut KPK Medioi­den leh­det 600 € (alv0%) puo­len sivun tila.

Sisäl­lön teke­mi­sen hin­ta tapauskohtaisesti.

Voit tutus­tua myös eri­lai­siin main­osar­tik­ke­li­tyy­lei­hin esi­mer­kik­si Vah­va Kok­ko­la- tai Vah­va Selän­ne ‑jul­kai­su­jen näköis­leh­dis­tä.


Ota rohkeasti yhteyttä – ja keskustellaan tarkemmin!

Han­nu Leh­to
050 598 2066
hannu.lehto@kpk.fi 

Kau­pal­li­set sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut
Hil­la Group


Tietosuojaseloste © 2022 KPK Mediat