Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Markkinoi ja vaikuta tarinalla — Toteuta mainosartikkeli

Par­haim­mil­laan main­osar­tik­ke­li koe­taan uut­ta tie­toa anta­vak­si, kiin­nos­ta­vak­si sisäl­lök­si, eikä niin­kään mai­nok­sek­si. Main­osar­tik­ke­lei­den tavoit­tee­na on syn­nyt­tää kulut­ta­jis­sa kiin­nos­tus tiet­tyi­hin tuot­tei­siin ja pal­ve­lui­hin. Artik­ke­li voi olla esi­mer­kik­si asia­kas­ker­to­mus, mis­sä muut asiak­kaat ker­to­vat, miten he ovat hyö­ty­neet yri­tyk­sen palveluista.

Voim­me jul­kais­ta main­osar­tik­ke­lin natii­vi­mai­nok­se­na asiak­kaan val­miis­ta aineis­tos­ta tai voim­me toteut­taa sisäl­lön meillä.

Jos sinulla ei ole valmista materiaalia

Kes­kus­te­lun poh­jal­ta raken­nam­me ide­aa juu­ri sel­lai­ses­ta sisäl­lös­tä, mikä koh­de­ryh­mää kiin­nos­taa. Toteu­tam­me yhtei­ses­ti suun­ni­tel­lus­ta ideas­ta läh­tien teks­ti­muo­toi­sen tari­nan, kuvia sekä tar­vit­taes­sa videoita.

Poh­dim­me samal­la sopi­vaa jul­kai­su­ka­na­vaa. Syn­ty­nyt mate­ri­aa­li voi­daan jul­kais­ta leh­tibrän­dien verk­ko­si­vuil­la, print­ti­me­diois­sa, asiak­kaam­me omil­la sivuil­la, uutis­kir­jeis­sä, somes­sa tai peri­aat­tees­sa mis­sä vain toi­vot­tu koh­de­ryh­mä tavoi­te­taan parhaiten.

Julkaisupaikkamme verkossa:

Main­osar­tik­ke­lei­den jul­kai­su­paik­ko­ja on medioi­dem­me 23 verk­ko­si­vuil­la:

www.kainuunsanomat.fi
www.keskipohjanmaa.fi

www.enontekionsanomat.fi
www.haapavesi-lehti.fi
www.inarilainen.fi
www.kalajokiseutu.fi
www.kalajokilaakso.fi
www.kittilalehti.fi
www.kokkola-lehti.fi
www.kotikulmilta.fi
www.kotilappi.fi
www.kuhmolainen.fi
www.kuusamonseutu.fi
www.lestijoki.fi
www.luoteis-lappi.fi
www.tornionlaakso.net
www.nivala-lehti.fi
www.perhonjokilaakso.fi
www.pietarsaarensanomat.fi
www.selanne-lehti.fi
www.sompio.fi
www.sotkamo-lehti.fi
www.yla-kainuu.fi


Voim­me jul­kais­ta saman main­osar­tik­ke­lin kai­kil­la näil­lä sivus­toil­la yhteis­hin­taan 3200 € (+alv).
Yksit­täi­set jul­kai­sut yhdes­sä verk­ko­jul­kai­sus­sa alkaen 350 euroa (+alv).

Kysy tar­jous­ta useam­mas­ta medias­ta halua­mal­ta­si alueelta.

Main­osar­tik­ke­lin otsik­ko ja kuva näky­vät vähin­tään nel­jä vuo­ro­kaut­ta aina kysei­sen median pää­uu­tis­vir­ras­sa. Täten artik­ke­li ennä­te­tään var­mas­ti huo­ma­ta uutis­ten luke­mi­sen lomas­sa. Tämän jäl­keen teks­ti näkyy Kau­pal­li­nen yhteis­työ ‑osios­sa hamaan tule­vai­suu­teen, joten esi­mer­kik­si lin­kit toi­mi­vat pit­käl­le tulevaisuuteen.

Voim­me jul­kais­ta tuo­te­tun sisäl­lön myös adver­to­ri­aa­li­na jos­sain tai jois­sa­kin leh­dis­säm­me. Käy­tän­nös­sä teks­ti ja kuva tai­te­taan sivun tai puo­len sivun kokoon. Print­ti­me­dian tilan hin­ta­na on 630 euros­ta alkaen.

Sisäl­lön teke­mi­sen hin­ta tapaus­koh­tai­ses­ti. Esi­mer­kik­si val­mii­siin kuviin lii­tet­ty­nä teks­tin muok­kaus alk. 250€ (+alv), yhteen haas­tat­te­luun perus­tu­va teks­ti sekä kuvaus alk. 500 € (+alv). Laa­jem­pi haas­tat­te­lu sekä mah­dol­li­nen video­ku­vaus tun­ti­pe­rus­tei­se­na veloituksena.

Alan ter­mis­töä

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la tar­koi­te­taan laa­jas­ti eri­lais­ta vies­tin­tää, mil­lä voit tavoit­taa asiak­kaa­si hei­tä kiin­nos­ta­val­la taval­la. Par­haim­mil­laan sisäl­tö­mark­ki­noin­ti antaa uut­ta tie­toa mie­len­kiin­toi­sel­la taval­la, ja samal­la se herät­tää kiin­nos­tuk­sen hank­kia kaup­paa­mia­si tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta.  Sisäl­tö­mark­ki­noin­tia voi­daan jul­kais­ta peri­aat­tees­sa mis­sä vain, myös yri­tyk­sen omis­sa kana­vis­sa. Myös main­osar­tik­ke­li voi­daan jul­kais­ta joko yri­tyk­sen omis­sa väli­neis­sä tai ostet­tu­na paik­ka­na muus­sa julkaisussa.

Natii­vi­mai­non­nal­la tar­koi­te­taan mai­nos­si­säl­töä, joka on luon­te­va osa jon­kin median jul­kai­sua­lus­tan muu­ta­kin sisäl­töä. Vaik­ka sisäl­tö on muo­dol­taan saman­kal­tais­ta kuin jul­kai­sua­lus­tan aineis­to, MAI­NOS-sana osoit­taa sen ole­van mai­nos­ta­jan mak­sa­maa ja mai­nos­ta­jan näkö­kul­mas­ta tuotettua.

Adver­to­ri­aa­li mää­ri­tel­lään ulkoa­sul­taan toi­mi­tuk­sel­li­seen tyy­liin leh­teen teh­dyk­si mai­nok­sek­si. Ter­mi poh­jau­tuu mak­se­tus­ta ilmoi­tuk­ses­ta käy­tet­tyyn sanaan advertisement.

Verk­koad­ver­to­ri­aa­li-nimi­tys­tä voi­daan käyt­tää median verk­ko­si­vuil­la jul­kais­ta­vas­ta mainostekstistä.


Ota rohkeasti yhteyttä – ja keskustellaan tarkemmin!

Han­nu Leh­to
050 598 2066
hannu.lehto@hillagroup.fi

Kau­pal­li­set sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut
Hil­la Group


Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj