Yksityisasiakkaille

BIG24 / Ulkomainonta

Digitaaliset tienvarsitaulut 

KPK Median ulko­mai­nos­tau­lut tar­joa­vat näky­vyyt­tä alu­een vilk­kaim­min lii­ken­nöi­ty­jen tei­den var­sil­la, Kok­ko­las­sa, Kala­joel­la, Kaus­ti­sel­la, Kan­nuk­ses­sa, Yli­vies­kas­sa ja Pyhäjoella.

Yhteen­sä 11 tau­lu­pin­taa takaa­vat tehok­kaan sekä laa­jan näky­vyy­den kam­pan­jal­le­si. Tau­lut ovat 20 m2 ‑kokoi­sia laa­duk­kai­ta ulkomainostauluja. 

Ulko­mai­non­nan vai­kut­ta­vuus on kor­kea. Digi­taa­li­sis­sa ulko­mai­nok­sis­sa mai­nok­sen vaih­tu­mi­nen lisää huo­mio­ar­voa ja kiin­nit­tää tut­ki­tus­ti parem­min huo­mion kuin staat­ti­set mainokset.

Kysy lisää:
Jan­ne Vie­ri­maa
050 358 1415
janne.vierimaa@kpk.fi 

AINEISTO-OHJEET >

Main­osai­kaa on saa­ta­vil­la halu­tul­le aika­vä­lil­le eri esiin­ty­mis­ti­heyk­sil­lä. 2‑puolisten tien­var­si­tau­lu­jen molem­mat näyt­tö­pin­nat myy­dään erikseen. 

Karusel­li­nä­ky­vyys — mai­nos näky­vil­lä vähin­tään 6 sek / 4 min. välein. 

Kiin­teä näky­vyys — mai­nos näky­vil­lä vähin­tään 6 sek / joka minuutti.

Tar­joam­me näky­vyys­pa­ket­te­ja myös vuo­si­so­pi­mus­mal­lil­la ns. kel­lu­va­na main­osai­ka­na, jol­loin asia­kas voi käyt­tää osta­maan­sa main­osai­ka­sal­doa vapaas­ti seu­raa­van 12 kk kulues­sa kai­kis­sa KPK Median digiscreeneissä. 

Vuo­si­so­pi­mus­asiak­kaa­na pää­set itse muok­kaa­maan ja vaih­ta­maan aineis­toa, jol­loin esil­lä on aina juu­ri sinun tar­pei­sii­si sopi­va sisäl­tö, vaih­da tau­luun ajan­koh­tai­nen tar­jous ja ohjaa asiak­kaat luoksesi. 

Kokkola — Eteläväylän ulkomainostaulu

Kok­ko­lan Ete­lä­väy­län 2‑puolinen tau­lu sijait­see yhdel­lä Kok­ko­lan vilk­kai­mis­ta lii­ken­ne­väy­lis­tä, Hei­no­lan­kaa­ren kaup­pa­kes­kit­ty­män yti­mes­sä. Tie­o­suus on vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­ty, noin 13 000 autoa/vrk (Lii­ken­ne­vi­ras­to 2019) ja lisäk­si tau­lun alu­eel­la on 60 km/h nopeusrajoitus.

jopa 1440 näyt­tö­ker­taa /vrk 13 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 352 x 208 px, puo­li valittavissa

Kokkola — Vaasantien ulkomainostaulu 

Vaa­san­tien tau­lul­la tavoi­te­taan kaik­ki 8‑tietä Kok­ko­laan tulevat. 

jopa 1440 näyttökertaa/vrk6500 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 576 x 336 px

Kokkola — Mediakulman ulkomainostaulu 

Kes­kel­lä Kok­ko­lan kes­kus­taa, välit­tö­mäs­ti kaup­pa­kes­kus Chy­de­nian vie­res­sä sijais­te­va Media­kul­man näyt­tö tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den myös video­mai­nos­ten esittämiselle.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk4000 hlö/vrk
Kuva­ko­ko: 641 x 641 px
Fra­me­ra­te: 25fps, for­maat­ti mp4 
Pak­kaus: H.264 

Ylivieska — Savontien (tie 27) ulkomainostaulu 

Yli­vies­kan tau­lu sijait­see Savon­tien var­rel­la kes­kus­tan kier­to­liit­ty­män lähei­syy­des­sä. Tie­o­suus on vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­ty, kes­ki­mää­rin noin 13 000 autoa/vrk (Lii­ken­ne­vi­ras­to 2016) ja lisäk­si tau­lun alu­eel­la on 60 km/h nopeusrajoitus.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk13 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 352 x 208 px 
puo­li valittavissa

Kalajoki — Keskustan ulkomainostaulu 

Kala­joen kes­kus­tan uusi digisc­reen on kaup­pa­kes­kus Mer­tan sei­näl­lä, näyt­tö­pin­ta kasi­ti­ten lii­ken­neym­py­rään päin. Tau­lun näke­vät niin kasi­ti­ten ohi­kul­ki­jat kuin kes­kus­taan kul­ke­vat autoi­li­jat­kin. Alu­eel­la on 60 km/h nopeus­ra­joi­tus ja sijain­ti on Kala­joen kes­kus­tan lii­ken­teen solmupisteessä.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk6 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 576 x 336 px 

Kalajoki — Hiekkasärkät ulkomainostaulu 

Kala­joen Hiek­ka­särk­kien digisc­reen toi­vot­taa mat­kai­li­jat ter­ve­tul­leik­si. ABC-ase­man vie­res­sä sijait­se­va tau­lu on teho­kas kei­no ker­toa Hiek­ka­särk­kien pal­ve­luis­ta kesän turis­teil­le. Alu­eel­la on 40 km/h nopeus­ra­joi­tus, ja sijain­ti on Hiek­ka­särk­kien vilk­kaim­min liikennöityjä.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk6 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 448 x 256 px 

Kannus — Kajaanintien (tie 28) ulkomainostaulu 

Kan­nuk­sen tau­lu sijait­see Val­ta­tie 28:n var­rel­la Kan­nuk­sen kes­kus­tan poh­jois­puo­lel­la. Tau­lun alu­eel­la on 60 km/h nopeus­ra­joi­tus. Tar­tu lois­ta­vaan mah­dol­li­suu­teen tavoit­taa val­ta­va mää­rä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta koko Poh­jois-Suo­men alueella. 

jopa 1440 näyttökertaa/vrk5 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 360 x 200 px, puo­li valittavissa 

Kaustinen — Keskustan ulkomainostaulu 

Kaus­ti­sen tau­lu sijait­see Kaus­ti­sen kes­kus­tan lii­ken­neym­py­rän välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä, ja sen ohit­taa kes­ki­mää­rin 11 000 autoa vuo­ro­kau­des­sa. Tau­lu näkyy joka suun­nas­ta kier­to­liit­ty­mään ajaville.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk11 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 576 x 336 px 

Pyhäjoki — Valtatie 8:n ulkomainostaulu 

Pyhä­joen tau­lu sijait­see Val­ta­tie 8:n var­res­sa, noin 1 km Pyhä­joen kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­la. Näy­tön huo­maa jo 200–300 met­rin pääs­tä tau­lua lähes­tyt­täes­sä. Tar­tu lois­ta­vaan mah­dol­li­suu­teen tavoit­taa val­ta­va mää­rä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta koko Poh­jois-Suo­men alueella.

jopa 1440 näyttökertaa/vrk6 000 autoa/vrk
Kuva­ko­ko: 336 x 192 px 

Liikuteltava screen

Kysy tar­jous­ta tapah­tu­maa­si tuo­ta­vas­ta screenistä! 

Vinkkejä toimivaan mainokseen:

Siellä missä ihmiset liikkuvat 

Kysy tar­jous­ta media­myyn­nis­tä, myös moni­me­diais­ta paket­ti­tar­jous­ta: ban­ne­ri, päi­vän leh­ti ja digiscreen. 

Jan­ne Vie­ri­maa
050 358 1415
janne.vierimaa@kpk.fi 

Hinnat

alv 0 %

Karusel­li­nä­ky­vyys 6 s./4 min.
160 € /vko
490 € /kk

Kiin­teä näky­vyys 6 s./1 min.
490 € /vko
1250 € /kk

Tietosuojaseloste © 2021 KPK Mediat