Yksityisasiakkaille

Verkkosivumainonta • Bannerit

Leh­tiem­me digi­pal­ve­lut kerää­vät yhteen­sä yli 100 000 yksit­täis­tä luki­jaa sekä yli 500 000 sivu­la­taus­ta vii­kos­sa. KPK verk­ko­pal­ve­lut käsit­tä­vät kaik­kien (yht. 10 kpl) leh­tiem­me uutis­si­vus­tot. Ole­tuk­se­na mai­nok­se­si näkyy kai­kil­la näil­lä sivus­toil­la läpi pal­ve­lun kai­kil­la pää­te­lait­teil­la (tie­to­ko­ne, mobii­li ja uutis­so­vel­lus). Halu­tes­sa­si voim­me koh­dis­taa mai­nok­sen vain tie­tyil­le sivuille. 

Bannerit

KPK Median verk­ko­si­vu­jen kaut­ta tavoi­tat myös liik­keel­lä ole­vat luki­jat, sil­lä jo rei­lus­ti yli puo­let sivus­tol­la kävi­jöis­tä lukee uuti­sia, selaa RegiOn­li­nen ilmoi­tuk­sia tai kat­se­lee tapah­tu­ma­tie­to­ja äly­pu­he­li­mel­la tai table­til­la. Autam­me mie­lel­läm­me suun­nit­te­le­maan tehok­kaat rat­kai­sut niin mobii­liin kuin desk­to­piin. Kat­so kaik­ki saa­ta­vil­la ole­vat ban­ne­ri­koot sivun alareunasta. 

Digie­tusi­vuParaa­tiPys­ty­pa­raa­tiJät­ti­boxiTik­ke­ri
Desk­top 768 x 960980 x 400 300 x 600468 x 400 600 x 150
Mobii­li768 x 960900 x 900 900 x 1800900 x 900 900 x 450

Aineis­to tulee toi­mit­taa sekä desk­top että mobii­li­koos­sa. Ilmoi­te­tut mitat pikselikoossa.

Tutus­tu saa­ta­vil­la ole­viin ban­ne­ri­mai­nos­paik­koi­hin havain­ne­ku­vien kaut­ta tästä »

Näköislehden välisivumainonta

Väli­si­vu­mai­nos on print­ti­leh­den sivul­ta näyt­tä­vä mai­nos, jos­sa voit käyt­tää use­aa kuvaa tai videoai­neis­toa samal­la mai­nos­pai­kal­la. Väli­si­vu­mai­nok­sen saa sekä tilat­ta­vien että ilmais­ja­ke­lu­leh­tien näköis­leh­tiin. Väli­si­vu­mai­nos näkyy kalen­te­ri­vii­kon ker­ral­laan. Saa­ta­vil­la vain 2 mainospaikkaa/ viik­ko, joten varaat­han kam­pan­ja­si hyvis­sä ajoin. 

Työpaikkailmoitukset rekrykaruselli

Ban­ne­ri­paik­ka työ­paik­kail­moi­tus-karusel­liin ja avoin työ­paik­ka huo­ma­taan var­mas­ti! Lue lisää rek­ry­ka­rusel­lis­ta TÄSTÄ

Lounastori

KPK-Lou­nas­to­ri on teho­kas rat­kai­su saa­da ravin­to­la­si lou­nas­lis­tat kaik­kien tie­toi­suu­teen. Lou­nas­to­ri­pal­ve­lus­ta pys­tyt käte­väs­ti tar­kis­ta­maan oman alu­een lou­nas­lis­tat yhdel­lä ker­taa mis­sä ja mil­loin vain!

Lis­tat näky­vät leh­tiem­me uutis­vir­ras­sa ylim­mäi­sil­lä pai­koil­la joka päi­vä klo 10–14, juu­ri kun asiak­kaat miet­ti­vät “mis­sä tänään syö­täi­siin?”. Lis­tat ovat myös jat­ku­vas­ti näh­tä­vil­lä osoit­tees­sa kpk.fi/lounas ja lisäk­si mobii­liappli­kaa­tiois­sam­me omal­la kuvakkeellaan. 

Lii­ty mukaan pal­ve­luun! Hin­ta vain 55 € + alv/kk

Saat omat tun­nuk­set pal­ve­luun, jol­loin pää­set itse hal­lin­noi­maan lou­nas­lis­to­ja ja ajan­koh­tai­sia tie­to­ja.
Kysy lisää myynti@kpk.fi.

Videobannerit

Herä­tä mai­nok­se­si eloon videol­la. Video­ma­te­ri­aa­lin käyt­tö ei nos­ta CPM-hin­taa. KPK medioi­den ban­ne­ri­mai­nok­sis­sa voit vapaas­ti käyt­tää video­mai­nok­sia. Herä­tä ylei­sön huo­mio liik­ku­val­la kuval­la ja van­git­se luki­jan kat­se videoon. 

KPK Mediat tar­jo­aa laa­du­kas­ta aineis­ton val­mis­tus­ta myös video­mai­nok­siin, oli sinul­la sit­ten val­mis muo­kat­ta­va mate­ri­aa­li tai haluat koko­naan uut­ta tuo­tan­toa, me autamme. 

Hinnasto ja koot

Display-mai­non­nas­sa hin­ta mää­räy­tyy näyt­tö­mää­rän mukaan, joten kam­pan­ja­si kes­to ei vai­ku­ta hin­noit­te­luun. Kaik­ki mai­nos­pai­kat näky­vät läpi pal­ve­lun kai­kil­la pää­te­lait­teil­la (tie­to­ko­ne, mobii­li ja uutis­so­vel­lus). Kam­pan­jat voi­vat olla muu­ta­mas­ta päi­väs­tä use­aan viikkoon. 

Huom! Koko sivun, tik­ke­ri- ja paraa­ti­ko­ko­jen mai­nok­set tulee toi­mit­taa sekä desk­top- että mobii­li­koos­sa. Hin­nat alv 0%.

Ban­ne­ri­paik­kaCPM*100 000
näyt­töä
Desk­top
(px * px)
Mobii­li
(px *px)
Tik­ke­ri6 €600 €600 x 150900 x 450
Paraa­ti13 €1300 €980 x 400900 x 900
Pys­ty­pa­raa­ti9 €900 €300 x 600900 x 1800
Mai­nos­mo­duu­li 1&26 €600 €300 x 300900 x 900
Mai­nos­mo­duu­li 3&44 €400 €300 x 300900 x 900
Mai­nos­mo­duu­li 5&6,
sää­mo­duu­li
3 €300 €300 x 300900 x 900
Jät­ti­boxi6 €600 €468 x 400900 x 900
Digi­ko­ko­si­vu7 €700 €620 x 891620 x 891
Aika­pe­rus­tei­set ei näyt­tö­ra­jaa
Digie­tusi­vu900 € / vrk768 x 960768 x 960
Väli­si­vu­mai­nos550 €/ vko
1.1.2022 alkaen 900 € / vko
540 € / ma-to tai pe-su
768 x 960768 x 960
Rek­ry­ka­rusel­li450 € / vko300 x 300900 x 900


Kat­so aineis­to-ohjeet ban­ne­reil­le täältä »

Kysy lisää:

Tietosuojaseloste © 2022 KPK Mediat