Yksityisasiakkaille

Viestintäpalvelut • Hinnat

Vies­tin­tä pal­ve­lui­den hin­nat ovat käy­tän­nös­sä aina tapauskohtaisia.

Täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä yksit­täi­sis­tä sisäl­löis­tä:
Sisäl­lön­tuo­tan­to ilman kuvi­tus­ta alkaen 190 € (+alv).
Val­mis artik­ke­li sekä aihee­seen sopi­vat ammat­ti­ku­vaa­jan otta­mat kuvat alkaen 450 € (+alv).

Käy­tän­nös­sä ajan­mu­kai­nen vies­tin­tä on sään­nöl­lis­tä ja jat­ku­vaa, joten suo­sit­te­lem­me sisäl­tö­pa­ket­te­ja: Voim­me tuot­taa esi­mer­kik­si vii­si artik­ke­lia vii­den seu­raa­van kuu­kau­den aika­na sovi­tus­ta aihees­ta ja näkökulmasta. 

Jos puhu­taan esit­teis­tä tai asia­kas­leh­dis­tä, niin hin­ta vai­kut­ta­vat hyvin monet teki­jät.
Edul­li­sim­mil­laan muu­ta­man sadan kap­pa­leen pie­ni­muo­toi­sen esit­teen hin­nas­sa puhu­taan sadois­ta euroista.

Julkaisuvaihtoehtoja

Val­mis main­osar­tik­ke­li digi­pal­ve­lui­him­me
Mai­nok­set näky­vät verk­ko­si­vuil­lam­me vähin­tään 4 vuo­ro­kaut­ta
pää­uu­tis­vir­ras­sa ja sen jäl­keen kau­pal­li­nen yhteis­työ ‑osios­sa.

270 € + alv / lehti 
väh. 3 leh­teen samanaikaisesti
750 € + alv / viikkoSama artik­ke­li kai­kis­sa
KPK Median lehdissä

HUOM. Main­osar­tik­ke­li sopi­vin lin­ki­tyk­sin luo­tet­ta­van mediabrän­din sivuil­la nos­taa mark­ki­noi­dan omien sivu­jen hakutulosnäkyvyyttä.

Main­osar­tik­ke­lin jul­kai­su print­ti­leh­des­sä (val­miil­le aineistolle)

puo­li sivua 600 € + alv
koko sivu 1000 € + alv
Haa­pa­ve­si-leh­ti
Kala­jo­ki­laak­so
Kala­jo­ki­seu­tu
Les­ti­jo­ki
Niva­la-leh­ti
Per­hon­jo­ki­laak­so
Pie­tar­saa­ren Sano­mat
Selän­ne
puo­li sivua 1200 € + alv
koko sivu 2000 € + alv
Kes­ki­poh­jan­maa
Kala­jas­ka
Kok­ko­la-leh­ti
KP Yrit­tä­jä

Jul­kai­su­pa­ket­ti digi + printti 

valit­se­mas­sa­si leh­des­sä + digissäyhteen­las­ke­tus­ta hin­nas­ta ‑15 %.

Ota rohkeasti yhteyttä – ja keskustellaan tarkemmin!

Han­nu Leh­to
050 598 2066
hannu.lehto@kpk.fi 

Kau­pal­li­set sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut
Hil­la Group

Tietosuojaseloste © 2022 KPK Mediat